Federaal ontwikkelingsplan van het transmissienet 2020-2030

Ontdekken

De boodschap van Chris Peeters Tijd om te versnellen

photo de Chris Peeters

“Bouwen aan het transmissienet van de toekomst vraagt een andere aanpak dan voorheen. De snelle veranderingen van de energietransitie staan immers haaks op de lange doorlooptijd die infrastructuurwerken doorgaans kennen.”

Lees de boodschap van Chris Peeters

Redenen Een ontwikkelingsplan ten dienste van de economie en de samenleving

Het elektriciteitssysteem ondergaat ingrijpende veranderingen door het grotere aandeel hernieuwbare energieproductie en de sterke toename van de internationale elektriciteitsstromen. Deze veranderingen maken deel uit van de energietransitie en zetten ons ertoe aan om de configuratie van ons Belgische hoogspanningsnet te herbekijken, te herconfigureren en te wijzigen. Het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 identificeert de noden aan transmissiecapaciteit van de netten van 110 tot 380 kV voor de periode tussen 2020 en 2030 en beschrijft een gepast investeringsprogramma om op die noden in te spelen.

Context Een elektriciteitsnet als katalysator voor de energietransitie

In 2015 engageerde Europa zich om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met meer dan 80% terug te dringen (COP21). Zo maakt conventionele productie geleidelijk plaats voor hernieuwbare energieproductie. We zien dus de opkomst van productie-eenheden die verder verwijderd liggen van de verbruikerscentra. We gaan de energie halen waar ze geproduceerd wordt en vaak komt deze energie ook uit het buitenland. Om op die veranderingen in te spelen, moeten wij het elektriciteitsnet verder ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van ons net streven wij ernaar om de bouw van nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk te beperken en de bestaande infrastructuur te optimaliseren. We betrekken de buurtbewoners van onze bouwprojecten tijdens overlegmomenten en respecteren de lokale biodiversiteit.

Het 380 kV-net Het interne net op zeer hoge spanning ontwikkelen: een must voor onze concurrentiekracht

Lees de samenvatting over de ontwikkeling van het 380 kV-net

De energietransitie is niet mogelijk zonder een betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar elektriciteitssysteem. Elia wil haar 380 kV-transmissienet versterken en focust zich op 3 belangrijke werkpunten: de versterking van het Belgische net, de integratie van extra offshore windproductie en de verdere ontwikkeling van de interconnecties.

Het 220KV, 150KV, 110KV-net Versterken, aanpassen en uitbreiden van het transmissienet 110 tot 220 kV

Het ontwikkelingsplan stelt ook voor om de transmissienetten 110kV, 150kV en 220kV te versterken. Op deze netten zijn de grote industriële verbruikers en middelgrote centrale productie-eenheden aangesloten. Elia plant de versterking en uitbreiding van deze netten om de bevoorradingszekerheid te verhogen en meer hernieuwbare productie te kunnen aansluiten. Elia plant ook projecten om de structuur van de 110 tot 220 kV-netten te wijzigen en verouderde installaties te vernieuwen, zodat ze de toename van de energiestromen aankunnen.

Cartografie

SMB Strategische Milieubeoordeling

Het Federale Ontwikkelingsplan (FOP) werd onderworpen aan een “Strategische Milieubeoordeling” (SMB), in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake milieueffectenrapportage.

De realisatie van deze studie werd voorafgegaan door het opstellen van een ontwerp van register waarin de reikwijdte en de inhoud van de beoordeling werden bepaald. Na de goedkeuring van dit register door een federaal adviescomité kon de milieueffectenstudie worden voltooid.

Deze studie begeleidt vanuit milieuoogpunt het ontwikkelingsplan en de voornaamste projecten tot en met hun implementatie.

Vragen

Artboard Created with Sketch.
logo Elia

Download Center Centre de téléchargement

Maak uw eigen verslag (per hoofdstuk) Créer votre propre rapport (par chapitre)

Maak uw eigen verslag (per provincie) Créer votre propre rapport (par province)